REVAN s.r.o

Ochrana pred bleskom

Ochrana pred bleskom patrí medzi základné ochrany pred ohrozením života osôb a spôsobením škôd na majetku. Úlohou bleskozvodu je ochrániť objekt a osoby nachádzajúce sa v objekte pri zásahu bleskom respektíve minimalizovať škody spôsobené týmto atmosferickým javom. Primárne slúži na vonkajšiu ochranu stavby. Dôležitou súčasťou ochrany pred účinkami blesku je vnútorná ochrana ktorá chráni spotrebiče a zariadenia v objekte.

Informácie

Ochrana pred bleskom alebo LPS (Lightning protection system) pozostáva z dvoch základných častí.Prvou je samotný bleskozvod a druhou vnútorná ochrana pred bleskom ich základné funkcie sme opísali v úvode vyššie. Realizácia ochrany pred bleskom pozostáva s troch etáp. Prvou je spracovanie projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia vychádza z analýzy rizika zásahu bleskom v zmysle normy STN EN 62305-2:2013 ktorú vypracuváva zodpovedný projektant. Na jej základe prehodnotí zaradenie stavby do stupňa ochrany LPL (Lighting Protection Level) I. až IV. Adekvátne ku stupňu ochrany vypracuje projekt systému ochrany LPS. Podľa aktuálne platných noriem STN projekt musí obsahovať obe základné časti systému ochrany pred bleskom. Druhá etapa je stavebná realizácia projektu podľa projektovej dokumentácie. Tretia etapa je dborná prehliadka a odborná skúška (revízia) krotá overí správnosť inštalácie a parametre jednotlivých častí systému ochrany pred bleskom.